НАСТАВА НА ДАЉИНУ ПРАТИ И ДРУГАЧИЈИ НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА

НАСТАВА  НА ДАЉИНУ ПРАТИ И ДРУГАЧИЈИ НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА


У насталим околностима остваривања наставе на даљину, праћење и оцењивање ученика, подразумева промену постојеће праксе и другачије начине оцењивања.

Оцењивање је регулисано  Законом о основама система образовања и васпитања и правилницима који прописују две врсте оцењивања: сумативно и формативно.

Сумативно и формативно оцењивање су део јединственог процеса, а у образовној пракси, до сада је тежиште било на сумативном оцењивању, најчешће бројчаном.

У насталим околностима,остваривање наставе на даљину, са сумативног се прелази на формативно оцењивање.

Формативно оцењивање треба захтева већу интерактивност ученика и наставника коришћењем електронских мрежа и платформи.
Важно је да постоји свакодневна комуникација наставника са ученицима јер то омогућава наставницима да прикупе што више података о томе како ученици уче и докле су стигли у савладавању градива.

Постоји много форми и алата погодних за формативно процењивање рада ученика.
То подразумева задатке као што су на пример, есеји, развој постера, коришћење електронске поште, виртуелни групни рад, Скајп или Вибер интервјуи, пауер поинт презентације (ППТ), истраживачки задаци, играње улога у виртуелној учионици, ученички портфолио, сачињавање индивидуалних планова каријерног развоја и слично.

Током учења на даљину, наставници могу ученицима прослеђивати тестове и контролне вежбе путем друштвених мрежа, електронском поштом или путем платформе, а урађене радове ученици могу на исти начин враћати наставницима да их прегледају и евентуално оцене.

Поред тога, наставници коришћењем алата за прављење упитника и квизова могу да креирају кратке тест форме са задацима вишеструког избора и кратког одговора.
На веб страницама Завода за унапређивање образовања и васпитања и Министарства просвете, науке и технолошког развоја, могуће је наћи алате за интеракцију, развој квизова и упитника и алате за сарадњу и дељење који значајно могу да олакшају рад наставника када је у питању вредновање исхода учења.
Како функционише формативно оцењивање
Један од начина за формативно оцењивање у условима даљинског учења јесте електронски портфолио (е-портфолио) ученика који представља збирку ученичких радова која приказује резултате које је ученик постигао кроз разне активности у наставном процесу ,на пример есеји, постери, фотографије, видео и аудио записи, уметничка дела које је креирао ученик.
Постоје и други различити алати који су доступни на Интернету, а који обезбеђују лако креирање е-портфолија, олакшани преглед и употребу попут алата под именом Мухара.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ће припремити упутство и чек листе које наставницима могу да помогну да сумирају формативне процене прикупљне у периоду реализације наставе на даљину.

Све формативне оцене и увиди наставника у току имплементације наставе на даљину ће бити искоришћени за сумативно оцењивање на крају наставне године.
Ипак, постоји и мањи број ученика који није у могућности да учествују у интерактивној, електронској комуникацији.

За такве ученике, у овом тренутку, школе су у обавези да обезбеде штампане материјале или коришћење расположивих школских ресурса (нпр. таблета које су добијале школе/ученици).


Аутор:https://mondo.rs/Info/Drustvo/a1298511/Nastava-na-daljinu-ocenjivanje.html

Поставио на Blogger педагог школе
Александар Ђорђевић

Вежбе за правилан изговор гласа Љ   Драги моји ученици, У овом тексту ћу писати о вежбама за глас Љ, начину на који можете да веж...